Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

(English version please scroll down )

 

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:

 

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

 

-        Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân:

 

-        Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin

 

-        Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn….

 

-        Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 

        ShopNEXT phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:

 

        Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng

 

        Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin

 

        Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật

 

        Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba

 

-        Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

 

        Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác.

 

        Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba

 

        Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.

 

        Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ 3

 

 

 

b)    Phạm vi sử dụng thông tin;

 

-        ShopNEXT có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn…cho phép hoặc không cho phép:

 

       Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

 

       Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

 

-        Trong các trường hợp sau thì ShopNEXT không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:

 

       Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử


 

       Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ

 

       Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

 

 

c)     Thời gian lưu trữ thông tin;

 

Quy trình và quy định về sao lưu cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu được sao lưu tự động trên server, tuy nhiên trong mọi trường hợp sự cố về thiết bị, server khách hàng chủ động cung cấp dữ liệu để ban quản trị cập nhật thông tin bài viết để đảm bảo lợi ích cho mọi khách hàng.

 

       Hệ thống tự động chạy sao lưu vào 04h sáng hàng ngày

 

       Dữ liệu được sao lưu hàng ngày, 7 bản/tuần

 

d) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 

Thành viên người mua có thể gửi câu hỏi về sản phẩm, dịch vụ của ShopNEXT bằng hình thức gửi thư tới địa chỉ: 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; gọi tới số khiếu nại 0766-686-989; hoặc gửi khiếu nại tới mail: hello@shopnext.io

 

e)  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 

Quản lý thông tin của thành viên:

 

Khi đăng ký tham gia mua sắm trực tuyến trên website/ứng dụng ShopNEXT, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.

 

Các thông tin cụ thể bao gồm: Email; Mật khẩu; Mã số đăng ký (điền theo hướng dẫn của website).

 

Chỉnh sửa thông tin cá nhân:

 

Bước 1: Thành viên sau khi đã đăng kí tài khoản thành công, sẽ đăng nhập vào ShopNEXT bằng email hoặc số điện thoại và mật khẩu đã tạo.

 

Bước 2: Thành viên chọn mục thông tin và tiến hành chỉnh sửa thông tin cá nhân, bao gồm:

 

Họ và tên, Email, Ngày sinh, Giới Tính hoặc dùng thông tin từ Facebook

 

Bước 3: Nhấn vào “Lưu”


 

 

f)  Nếu người dùng muốn xóa tất cả dữ liệu cá nhân tại ShopNEXT hoặc khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo thì có thể thực hiện các bước sau:

 

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của www.ShopNEXT.vn và thực hiện theo các bước sau:

 

-       Bước 1: Thành viên người mua có thể khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của ShopNEXT bằng hình thức gửi thư tới địa chỉ: 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; gọi tới số khiếu nại 0766-686-989; hoặc gửi khiếu nại tới mail: hello@shopnext.io

 

-        Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của ShopNEXT sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên công ty sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

 

-        Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ khi ban quản lý website nhận được thông tin khiếu nại

 

-        Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của ShopNEXT thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

 

 


 

Customer Privacy Policy

 

Policy on protection of personal information of consumers (According to Decree 52/2013/ND-CP), including:

 

a) Purpose of collecting personal information;

 

-        Ask consumers for permission when collecting personal information:

 

-        Information collection is subject to the consent of the information subject

 

-        Consent to collect information can be expressed in writing, email, message ....

 

-        Use of consumer's personal information:

 

       ShopNEXT must properly use consumer's personal information for the right purposes and within the notified scope, except for the following cases:

 

       There is a separate agreement with the information subject about the purpose and scope of use

 

       To provide services and products at the request of the information subject

 

       To perform obligations in accordance with the provisions of the Law

 

       The use of the above information includes sharing, disclosing and transferring personal information to third parties

 

-        The collection of consumer information ensures the following requirements:

 

       Do not use personal information of guests for other purposes.

 

       Do not transfer or exchange customer information with third parties

 

       Do not spam send emails or messages to customers, if sent, there must be a function to refuse to receive emails or messages in the list.

 

       Do not disclose or provide customer information to 3rd parties

 

 

b)  Scope of information use;

 

-         ShopNEXT has its own mechanism for information subjects to choose whether or not to allow the use of their personal information in the following cases by sending emails, messages, etc. to allow or not:

 

      Sharing, disclosing, transferring information to a third party;

 

      Use personal information to send advertisements, product recommendations and other commercial information.

 

-         In the following cases, ShopNEXT does not need the consent of the information subject:

 

      Collecting personal information that has been publicly disclosed on e-commerce websites

 

      Collecting personal information to enter into or perform a contract of sale and purchase of goods and services

 

      Collecting personal information to calculate prices and charges for using information, products and services in the network environment.

 

c)  Information storage time;

 

Database backup procedures and regulations: The database is automatically backed up on the server, but in case of device failure, the client server actively provides data for the administrator. Update article information to ensure benefits for all customers.

 

      The system automatically runs backups at 4am every day

 

      Data is backed up daily, 7 copies/week

 

d) The address of the information collection and management unit, including the contact method so that consumers can inquire about the collection and processing of information related to them personally;

 

Buyer members can send questions about ShopNEXT's products and services by sending a letter to the address: 191 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, TP. Ho Chi Minh; call complaints at 0766-686-989; or send complaints to email: hello@shopnext.io

 

e)               Methods and tools for consumers to access and edit their personal data on the e-commerce system of the information collecting unit.

 

Member information management:

 

When registering to participate in online shopping on the ShopNEXT website/app, the member must provide all relevant information and take full responsibility for this information.

 

Specific information includes: Email; Password; Registration code (fill in the instructions of the website).

 

Edit personal information:

 

Step 1: Members, after successfully registering an account, will log in to ShopNEXT with the email or phone number and password created.

 

Step 2: Members select the information item and proceed to edit personal information, including:

 

Full name, Email, Date of birth, Gender or use information from Facebook

 

Step 3: Click “Save”


 

 

f)If the user wants to delete all personal data at ShopNEXT or complains about the misuse of personal information or the reported scope, the following steps can be taken:

 

When a dispute arises, the Company promotes the solution of negotiation and conciliation between the parties in order to maintain the trust of members in the service quality of www.ShopNEXT.vn and follow the following steps:

 

-         Step 1: Buyer members can complain about ShopNEXT's products and services by sending a letter to the address: 191 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, City. Ho Chi Minh; call complaints at 0766-686-989; or send complaints to email: hello@shopnext.io

 

-         Step 2: ShopNEXT's Customer Care Department will receive members' complaints, depending on the nature and extent of the complaint, the company will take specific measures to support the buyer to resolve the dispute. accept that.

 

-         Complaint settlement time is within 3 days from the time the website management receives the complaint information

 

-         In case it is beyond the ability and authority of ShopNEXT, the management board will ask the buyer to bring this case to the competent state agency for resolution according to the law.